กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

     กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 3 (S-PFI 18M3)
     กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 4 (S-PFI 18M4)

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน