กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
SOLARIS FIXED INCOME RMF (S-FRMF)
 
เหมาะสำหรับ
นักลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และสามารถยอมรับความเสี่ยงในระดับต่ำโดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากอัตราดอกเบี้ย หรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
วัตถุประสงค์
- เน้นการสร้างอัตราผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและกำไรจากการซื้อขายตราสารหนี้
- ส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
กองทุนนี้จะนำเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลังบัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงินตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนี้ อื่นๆ และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 4 ความต่ำ
 

การซื้อขายหน่วยลงทุน
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไป 500 บาท
ขายคืนขั้นต่ำ 1,000 บาท
วันเวลาทำการ ซื้อได้ทุกวันทำการภายใน 15:30 น.
ขายคืนได้ทุกวันภายใน 15:30 น.
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่มี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.04% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช่จ่ายในการโฆษณา ประชาส้มพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.00% ต่อปี
เอกสารข้อมูลกองทุน (ดาวน์โหลด) รายงานสถานะการลงทุนในแต่ละเดือน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายละเอียดโครงการจัดการ คู่มือการลงทุน

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน