กองทุนเปิดโซลาริสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
SOLARIS EQUITY RMF (S-EQRMF)
 
เหมาะสำหรับ
- บุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนระยะยาวสำหรับเตรียมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน 2. เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นที่มีความมั่นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อเนื่อง ระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื่อเลิกทำงาน
นโยบายการลงทุน
กองทุนนี้จะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6 ความปานกลาง
 

การซื้อขายหน่วยลงทุน
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไป 500 บาท
ขายคืนขั้นต่ำ 1,000 บาท
วันเวลาทำการ ซื้อได้ทุกวันทำการภายใน 15:30 น.
ขายคืนได้ทุกวันทำการภายใน 14.00 น.
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่มี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.50 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.50 % ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช่จ่ายในการโฆษณา ประชาส้มพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี
เอกสารข้อมูลกองทุน (ดาวน์โหลด) รายงานสถานะการลงทุนในแต่ละเดือน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายละเอียดโครงการจัดการ คู่มือการลงทุน

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน