กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
EQUITY PRO LTF (EP-LTF)
 
เหมาะสำหรับ
- เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้
- บุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนระยะยาว โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาว และการออมแบบผูกพันต่อเนื่องของผู้ถือหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม อนึ่งกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาด หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดหรือป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของตลาดหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
ระดับความเสี่ยง
 

การซื้อขายหน่วยลงทุน
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไป 500 บาท
ขายคืนขั้นต่ำ 1,000 บาท
วันเวลาทำการ ซื้อได้ทุกวันทำการภายใน 15:30 น.
ขายได้ทุกวันทำการภายใน 14:00 น.
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่าย ที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 0.25%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่มี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.25% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.04% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 0.25% ต่อปี
ค่าใช่จ่ายในการโฆษณา ประชาส้มพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี
เอกสารข้อมูลกองทุน (ดาวน์โหลด) รายงานสถานะการลงทุนในแต่ละเดือน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป รายละเอียดโครงการจัดการ คู่มือการลงทุน

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน