มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

   เอกสารเผยแพร่

   คำถามที่พบบ่อย

   รายงานสถานะตราสารหนี้ (EARTH,KC,IFEC,WCIH)

   ผลการดำเนินการย้อนหลัง

   ประกาศรับ I CODE

นโยบาย แผนกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารจัดการ Fair Dealing

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน บลจ.อินโนเทค จำกัด

รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน บลจ.อินโนเทค จำกัด

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บลจ.อินโนเทค จำกัด

Update NAV by Email
   
ชื่อย่อ
กองทุน
ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
NAV
ราคา
ขาย
ราคา
รับซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( RMF )
S-EQRMF 20-08-2019 5,956,077.15 18.8458 18.8459 18.8458 -0.48
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF )
EP-LTF 20-08-2019 19,969,366.22 19.1659 19.1660 19.1180 -0.48

ดูข้อมูลย้อนหลัง»
ข่าวสาร บลจ. โซลาริส
15/07/2019 ประกาศแจ้งลดช่องทางประกาศ NAV
09/07/2019 การแก้ไขโครงการจัดการกองทุน
02/04/2019 ประกาศกำหนดวันหยุดทำการพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
11/02/2019 ประกาศ ขอแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 2 กองทุน
19/11/2018 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
3/10/2018 ประกาศ บริษัทหลักทรัพย์จ้ดการกองทุน โซลาริส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
25/05/2018 ประกาศ การครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 4
25/04/2018 ประกาศ การครบกาหนดอายุโครงการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 3
24/04/2018 ประกาศ เรื่อง ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11/04/2018 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสเอคควิตี้ สตาร์ ฟันด์
ดูทั้งหมด»

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน