19/11/2018 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
3/10/2018 ประกาศ บริษัทหลักทรัพย์จ้ดการกองทุน โซลาริส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
25/05/2018 ประกาศ การครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 4
25/04/2018 ประกาศ การครบกาหนดอายุโครงการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 3
24/04/2018 ประกาศ เรื่อง ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11/04/2018 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสเอคควิตี้ สตาร์ ฟันด์
15/03/2018 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริส มันนี่ พลัส
31/10/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 #2
24/10/2017 กองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 # 2 มีการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 47.28
31/08/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
22/08/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ S-FR3M1
08/08/2017 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3เอ็ม1
31/07/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
17/07/2017 ประกาศ ขยายระยะเวลาการชำระบัญชี กองทุน S-PFI 3M5
20/06/2017 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3เอ็ม1
16/06/2017 ประกาศ ขอความเห็นชอบเพื่อขยายระยะเวลาการชำระบัญชี
02/06/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 1
30/05/2017 ประกาศ ขอแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 8 กองทุน
22/05/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3M1
22/05/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6M1
19/05/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 2
04/05/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6M2
04/05/2017 ประกาศแจ้งการชำระเงินคืนกอง S-PFI 6M6 ของบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) “ SOLAR” ครบถ้วน
03/05/2017 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3เอ็ม1
20/04/2017 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม1
18/04/2017 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม2
07/04/2017 ประกาศ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (“SOLAR”) แจ้งขอชำระล่าช้า กองทุน S-PFI 6M6
05/04/2017 ประกาศ Set Aside ตั๋วแลกเงิน บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) กองทุน S-PFI 6M6
04/04/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 6
23/03/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6M6
23/03/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 5
23/03/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4
23/03/2017 ประกาศ Set Aside ตั๋วแลกเงิน บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (WCIH) กองทุน S-PFI 6M5
21/03/2017 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3เอ็ม1
17/03/2017 ประกาศ Set Aside ตั๋วแลกเงิน บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด
15/03/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4
13/03/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4M4
13/03/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6M5
08/03/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 4
06/03/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3M4
27/02/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 2
27/02/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6M4
24/02/2017 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม6
23/02/2017 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม5
21/02/2017 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4เอ็ม4
20/02/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3M1
16/02/2017 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม4
15/02/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ พลัส 6 เอ็ม 1
09/02/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2
03/02/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ พลัส 6M1
01/02/2017 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม4
01/02/2017 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3M1
01/02/2017 กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1 มีการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 38.82
30/01/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3M2
26/01/2017 ประกาศ แจ้งขอปรับเปลี่ยนวันที่รับเงินค่าขายคืนเป็น T+2 หรือภายในไม่เกิน 5 วันทำการ
25/01/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1
23/01/2017 แจ้งสถานะการชาระคืนเงินของผู้ออกตั๋วแลกเงิน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3
18/01/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3
18/01/2017 ประกาศ ขอแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 19 กองทุน
16/01/2017 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ พลัส 6เอ็ม1
16/01/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3M1
13/01/2017 แจ้งสถานะการชำระคืนเงินของผู้ออกตั๋วแลกเงิน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 3
13/01/2017 สถานะการชำระยอดของผู้ออกตราสารหนี้ SPFI 3M5
13/01/2017 ประกาศ เรื่อง EFORL ชำระเงินคืนตั๋วแลกเงินของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 3 ครบถ้วนแล้ว
11/01/2017 ประกาศ เรื่องผู้ออกตั๋วบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ฯ (IFEC) ผิดนัดชำระหนี้ ครั้งที่ 3
11/01/2017 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม2
11/01/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 3
11/01/2017 แจ้งคำชี้แจงถึงผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
09/01/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3M3
05/01/2017 ประกาศ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5 (S-PFI 3M5) จ่ายเงินล่าช้า
05/01/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5
04/01/2017 กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1 มีการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 38.82
29/12/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6M3
28/12/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม4
28/12/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4เอ็ม4
28/12/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม1
22/12/2016 ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน S-PFI 18M4
22/12/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3M5
21/12/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3เอ็ม1
21/12/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม2
21/12/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม2
19/12/2016 ประกาศเรื่องตั๋วแลกเงิน บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC) ครั้งที่ 3
16/12/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม1
15/12/2016 ประกาศเรื่องตั๋วแลกเงิน บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC) ครั้งที่ 2
15/12/2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC
13/12/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม3
07/12/2016 กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1 มีการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 38.82
06/12/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 3
01/12/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3M4
01/12/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5
24/11/2016 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1
21/11/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3M1
21/11/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6M1
17/11/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18เอ็ม4 (IPO)
17/11/2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG
15/11/2016 ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน S-PFI 18M3
15/11/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม4
14/11/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4M1
08/11/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม1
08/11/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4M4
07/11/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6M2
03/11/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม3
01/11/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม1
01/11/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3เอ็ม1
01/11/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4เอ็ม1
31/10/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3M2
21/10/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 2
21/10/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4M4
20/10/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม5
20/10/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม6
19/10/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18M3
17/10/2016 ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG
14/10/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3M1
13/10/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม5
10/10/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3M3
03/10/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม2
29/09/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม4
26/09/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3M5
26/09/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6M6
16/09/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม1
16/09/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม3
15/09/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม4
14/09/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3เอ็ม1
12/09/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6M5
08/09/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม5
08/09/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม6
05/09/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3M4
01/09/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ พลัส 6เอ็ม1
31/08/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม5
30/08/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6M4
24/08/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3M1
23/08/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4
17/08/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 4
15/08/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม2
09/08/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ พลัส 6M1
05/08/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4เอ็ม4
04/08/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม5
04/08/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม3
03/08/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3M2
01/08/2016 ประกาศ การครบกาหนดอายุโครงการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 9 เอ็ม 2
01/08/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3M1
25/07/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม4
25/07/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ พลัส 6 เอ็ม 1
20/07/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3M1
14/07/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2
11/07/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4M1
11/07/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3
06/07/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4
06/07/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 3
30/06/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1
27/06/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1
27/06/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม5
22/06/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4
22/06/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3
17/06/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 3
07/06/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม4
01/06/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5
25/05/2016 แจ้งยกเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3
25/05/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม1
25/05/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3เอ็ม1
19/05/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4
16/05/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4เอ็ม3
13/05/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
09/05/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม2
29/04/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 1
27/04/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3
27/04/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม2
19/04/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1
19/04/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1
18/04/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 2
08/04/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2
05/04/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3
01/04/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4
28/03/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5
28/03/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1
25/03/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 6
17/03/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3
16/03/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
15/03/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1
11/03/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5
10/03/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 5
09/03/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 6
04/03/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4
04/03/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4
03/03/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1
02/03/2016 กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส มีการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 37.06
01/03/2016 กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1 มีการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 36.02
26/02/2016 ประกาศการรับข้อมูลผ่านทาง Website ของบริษัท
26/02/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 4
25/02/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 5
25/02/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4
23/02/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
23/02/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3
15/02/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4
09/02/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 4
09/02/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
08/02/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ พลัส 6 เอ็ม 1
02/02/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2
01/02/2016 กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1 มีการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 36.02
21/01/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ พลัส 6 เอ็ม 1
19/01/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3
19/01/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1
14/01/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2
13/01/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1
13/01/2016 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
12/01/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3
08/01/2016 ประกาศยกเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 2
06/01/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3
05/01/2016 กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1 มีการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 36.02
04/01/2016 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 3
04/01/2016 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1
23/12/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 2
23/12/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5
23/12/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3
17/12/2015 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4
16/12/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 3
09/12/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 2
09/12/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5
04/12/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4
03/12/2015 กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1 มีการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 36.02
01/12/2015 ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ กองทุน S-PFI 9M2
27/11/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 1
24/11/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1
23/11/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
18/11/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4
12/11/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 1
12/11/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1
12/11/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
10/11/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4
10/11/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 2
04/11/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 9 เอ็ม 2 (IPO)
02/11/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2
29/10/2015 ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 9 เอ็ม 1
21/10/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4
21/10/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 2
20/10/2015 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3
19/10/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1
14/10/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3
13/10/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2
30/09/2015 ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน S-PFI 18M2
28/09/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5
28/09/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 6
28/09/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1
28/09/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3
25/09/2015 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 2
25/09/2015 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
16/09/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3
14/09/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 5
09/09/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5
09/09/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 6
09/09/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3
08/09/2015 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1
08/09/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4
02/09/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 4
26/08/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
26/08/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 2
25/08/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 2 (IPO)
25/08/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 5
25/08/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 5
18/08/2015 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4
17/08/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4
11/08/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 4
11/08/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
11/08/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
11/08/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 2
10/08/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ พลัส 6 เอ็ม 1
31/07/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2
27/07/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1
21/07/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ พลัส 6 เอ็ม 1
20/07/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1
17/07/2015 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3
17/07/2015 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
15/07/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2
15/07/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1
14/07/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3
07/07/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 3
02/07/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1
30/06/2015 ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดจำนวน 22 กองทุน
26/06/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5
26/06/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4
24/06/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3
17/06/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 3
17/06/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4
10/06/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5
09/06/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4
04/06/2015 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 2
29/05/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 1
28/05/2015 ประกาศปรับค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนกองทุน S-TRIG 3+3_2
26/05/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3
25/05/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
25/05/2015 การเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3_2
21/05/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4
18/05/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3
14/05/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 1
13/05/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 2
13/05/2015 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1
12/05/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
30/04/2015 ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2
27/04/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 2
24/04/2015 วันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 2
21/04/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม1
21/04/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2
10/04/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม3
09/04/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 2
07/04/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1
31/03/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม6
30/03/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม5
27/03/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4เอ็ม1
27/03/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3
24/03/2015 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
24/03/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1
19/03/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 6
18/03/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5
16/03/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม5
10/03/2015 ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ พริวิเลจ 3เอ็ม4
10/03/2015 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3
06/03/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 4
06/03/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 5
02/03/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4เอ็ม4
25/02/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4
24/02/2015 ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3เอ็ม1
23/02/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4
17/02/2015 วันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
10/02/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ พริวิเลจ พลัส 6เอ็ม1
09/02/2015 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 2
05/02/2015 แจ้งสถานะการลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1
02/02/2015 กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส มีการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 44.07
30/01/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2
30/01/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ พลัส 6 เอ็ม 1
29/01/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 9 เอ็ม 1 (IPO)
27/01/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3
21/01/2015 วันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2
21/01/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ พลิวิเลจ 3 เอ็ม 1
20/01/2015 กองทุนเปิดโซลาริสมันนี่ พลัส มีการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 57.83
19/01/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3
13/01/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ พลิวิเลจ 3 เอ็ม 3
09/01/2015 แจ้งวันรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1
07/01/2015 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุนใน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ พริวิเลจ 6เอ็ม3

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน