มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

   เอกสารเผยแพร่

   คำถามที่พบบ่อย

   รายงานสถานะตราสารหนี้ (EARTH,KC,IFEC,WCIH)

   ผลการดำเนินการย้อนหลัง

   ประกาศรับ I CODE

นโยบาย แผนกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารจัดการ Fair Dealing

Update NAV by Email
   ชื่อย่อ
กองทุน
ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
NAV
ราคา
ขาย
ราคา
รับซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( RMF )
S-EQRMF 15-02-2019 5,928,971.92 18.3866 18.3867 18.3866 -0.86
S-FRMF 19-11-2018 1,374,464.64 12.3279 12.3280 12.3279 0.00
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF )
EP-LTF 15-02-2019 21,315,771.78 18.6795 18.6796 18.6328 -0.87

ดูข้อมูลย้อนหลัง»
ข่าวสาร บลจ. โซลาริส
19/11/2018 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
3/10/2018 ประกาศ บริษัทหลักทรัพย์จ้ดการกองทุน โซลาริส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
25/05/2018 ประกาศ การครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 4
25/04/2018 ประกาศ การครบกาหนดอายุโครงการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 3
24/04/2018 ประกาศ เรื่อง ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11/04/2018 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสเอคควิตี้ สตาร์ ฟันด์
15/03/2018 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริส มันนี่ พลัส
31/10/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 #2
24/10/2017 กองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 # 2 มีการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 47.28
31/08/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
ดูทั้งหมด»

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน