มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

   เอกสารเผยแพร่

   คำถามที่พบบ่อย

   รายงานสถานะตราสารหนี้ (EARTH,KC,IFEC,WCIH)

   ผลการดำเนินการย้อนหลัง

   ประกาศรับ I CODE

นโยบาย แผนกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารจัดการ Fair Dealing

Update NAV by Email
   ชื่อย่อ
กองทุน
ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
NAV
ราคา
ขาย
ราคา
รับซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( RMF )
S-EQRMF 16-10-2018 6,293,490.35 18.8658 18.8659 18.8658 0.04
S-FRMF 16-10-2018 1,613,362.42 12.3311 12.3312 12.3311 0.00
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF )
EP-LTF 16-10-2018 24,477,154.40 19.3288 19.3289 19.2805 0.05

ดูข้อมูลย้อนหลัง»
ข่าวสาร บลจ. โซลาริส
3/10/2018 ประกาศ บริษัทหลักทรัพย์จ้ดการกองทุน โซลาริส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
25/05/2018 ประกาศ การครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 4
25/04/2018 ประกาศ การครบกาหนดอายุโครงการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 3
24/04/2018 ประกาศ เรื่อง ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11/04/2018 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสเอคควิตี้ สตาร์ ฟันด์
15/03/2018 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริส มันนี่ พลัส
31/10/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 #2
24/10/2017 กองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 # 2 มีการถือครองหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 47.28
31/08/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม 1
22/08/2017 รายละเอียดตราสารที่คาดว่าจะลงทุน กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้โรลโอเวอร์ S-FR3M1
ดูทั้งหมด»

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน