มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

   เอกสารเผยแพร่

   คำถามที่พบบ่อย

   รายงานสถานะตราสารหนี้ (EARTH,KC,IFEC,WCIH)

   ผลการดำเนินการย้อนหลัง

   ประกาศรับ I CODE

นโยบาย แผนกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารจัดการ Fair Dealing

Update NAV by Email
   
ชื่อย่อ
กองทุน
ณ วันที่ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่า
NAV
ราคา
ขาย
ราคา
รับซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง
%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( RMF )
S-EQRMF 19-04-2019 6,055,488.50 18.7790 18.7791 18.7790 0.02
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF )
EP-LTF 19-04-2019 21,468,211.81 19.0929 19.0930 19.0452 0.01

ดูข้อมูลย้อนหลัง»
ข่าวสาร บลจ. โซลาริส
02/04/2019 ประกาศกำหนดวันหยุดทำการพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
11/02/2019 ประกาศ ขอแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 2 กองทุน
19/11/2018 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
3/10/2018 ประกาศ บริษัทหลักทรัพย์จ้ดการกองทุน โซลาริส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
25/05/2018 ประกาศ การครบกำหนดอายุโครงการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 4
25/04/2018 ประกาศ การครบกาหนดอายุโครงการกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18 เอ็ม 3
24/04/2018 ประกาศ เรื่อง ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11/04/2018 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริสเอคควิตี้ สตาร์ ฟันด์
15/03/2018 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริส มันนี่ พลัส
31/10/2017 ประกาศ แจ้งเลิกกองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 #2
ดูทั้งหมด»

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน